Archidiecezjalny Konkurs z okazji 600-Lecia Prymasostwa w Polsce

ARCHIDIECEZJALNY KONKURS Z OKAZJI 600-LECIA PRYMASOSTWA  Prymasostwo w Polsce wczoraj i dziś
 1. Organizator:  Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie
 1. Patronat honorowy: Arcybiskup Wojciech Polak, Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski

      III. Cele Konkursu:
 1. Pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży o historii prymasostwa w Polsce oraz o życiu i działalności Prymasów Polski
 1.  Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.
 2. Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży.
 • Kategorie i prace konkursowe:
 Konkurs będzie przebiegał w trzech kategoriach:
 1. kategoria 1: uczennice/uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych – GRA PLANSZOWA
Wykonują grę planszową o historii lub dniu dzisiejszym prymasostwa w Polsce. Technika: na kartonie, rysunek, malarstwo, grafika komputerowa. Do gry powinna być dołączona instrukcja gry. Format A3 lub A4.
 1. kategoria 2: uczennice/uczniowie klas VII szkoły podstawowej i klas II i III oddziałów gimnazjalnych – KOMIKS
Wykonują komiks ukazujący historię lub dzień dzisiejszy prymasostwa w Polsce. Technika: rysunek, grafika komputerowa. Format A5 lub A4. Komiks powinien składać się z minimum 20 stron.
 1. kategoria 3: uczennice/uczniowie klas szkół ponadgimnazjalnych – PLAKAT
Wykonują plakat zapraszający do Gniezna na uroczystości odpustowe ku czci św. Wojciecha połączone z zakończeniem Jubileuszu 600-lecia Prymasostwa w Polsce, które odbędą się
w dniach 28-29 kwietnia 2018 roku w Gnieźnie. Technika: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa. Format: A2  lub A3.
 • Na odwrocie każdą pracę należy podpisać, podając następujące dane: imię i nazwisko autora pracy (drukowanymi literami), pełna nazwa szkoły i adres, imię i nazwisko opiekuna i jego adres e-mailowy i nr telefonu. Należy podać też wykorzystywane źródła (autor, tytuł książki, strona internetowa, itp.).
 • Dana szkoła może nadesłać jedną pracę konkursową, wykonaną przez jednego autora w danej kategorii. Prace wykonane zbiorowo nie zostaną zakwalifikowane do konkursu. Podpisane prace należy przekazać do 15 marca 2018 roku osobiście w siedzibie Wydziału Katechetycznego lub listownie (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Wydział Katechetyczny, ul. Łaskiego 7, 62-200 Gniezno. Prace dostarczone po wyżej wymienionym terminie, nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 • Prace oceni komisja powołana przez organizatora, biorąc pod uwagę: umiejętność doboru tematu pracy, jakość i estetykę wykonania, oryginalność, stopień zaangażowania Przewiduje się po 3 nagrody w danej kategorii konkursowej: dyplomy oraz nagrody rzeczowe (sprzęt elektroniczny, książki).
 • Prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej.
 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie: katecheza.archidiecezja.pl
 • Na galę konkursową, która odbędzie się w kwietniu 2018 roku w Gnieźnie z udziałem Księdza Prymasa zostaną zaproszeni nagrodzeni uczniowie wraz z opiekunami. O dokładnym terminie i miejscu tej uroczystości osoby zainteresowane zostaną powiadomione e-mailem.
 • Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora.
 • Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na: – przetwarzanie danych osobowych przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie
      –   prezentację wyników konkursu, prac wszystkich uczestników i wizerunków osób  nagodzonych oraz ich opiekunów na stronach internetowych: www.archidiecezja.pl
i http://katecheza.archidiecezja.pl/ oraz w „Przewodniku Katolickim”.
     10      Polecana strona internetowa: prymaspolski.pl, zakładka: historia prymasostwa
   Literatura:
ks. Kazimierz Śmigiel, Słownik biograficzny arcybiskupów gnieźnieńskich
i   prymasów Polski
, Poznań 2002.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Konkursy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.