Archidiecezjalny Konkurs Plastyczny

ARCHIDIECEZJALNY KONKURS PLASTYCZNY
Z OKAZJI ROKU ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
Postacie, miejsca, wydarzenia
z życia św. Stanisława Kostki

I. Organizator
Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie

II. Cele Konkursu
1. Pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży o życiu św. Stanisława Kostki.
2. Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.
3. Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży.

III. Kategorie i prace konkursowe
1. Konkurs polega na wykonaniu i przesłaniu KOLAŻU, prezentującego postacie, miejsca i wydarzenia z życia św. Stanisława Kostki – patrona dzieci i młodzieży.
Format: jedna strona formatu A3. Ma być to kompozycja z różnych materiałów i tworzyw (gazet, tkanin, fotografii, drobnych przedmiotów codziennego użytku), naklejanych na papier i łączonych z malowaniem, rysowaniem. Prace niespełniające w/w warunków kolażu, nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

2. Kategorie konkursowe
I kategoria: uczniowie klas IV, V i VI szkół podstawowych
II kategoria: uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych i klas III oddziałów gimnazjalnych,
III kategoria: uczniowie szkół ponadpodstawowych.
Konkurs jest adresowany do uczniów z w/w kategorii, uczęszczających na lekcje religii.

3. Na odwrocie każdą wydrukowaną pracę należy podpisać, podając następujące dane: imię i nazwisko autora pracy (drukowanymi literami), pełna nazwa szkoły i adres, imię i nazwisko opiekuna i jego adres e-mailowy i nr telefonu.

4. Dana szkoła może nadesłać maksymalnie jedną pracę konkursową w danej kategorii konkursowej. Prace wykonane zbiorowo nie zostaną zakwalifikowane do konkursu. Podpisane prace należy przekazać do 25 października 2018 roku osobiście w siedzibie Wydziału Katechetycznego lub listownie (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Wydział Katechetyczny, ul. Łaskiego 7, 62-200 Gniezno. Prace dostarczone po terminie, nie będą zakwalifikowane do konkursu.

5. Prace oceni komisja powołana przez organizatora, biorąc pod uwagę: umiejętność doboru tematu pracy, poprawność merytoryczną, jakość i estetykę wykonania, oryginalność, stopień zaangażowania uczniów.
Zostaną przyznane 3 główne nagrody w danej kategorii konkursowej. Nagrody: sprzęt elektroniczny i sportowy.

6. Prace będą prezentowane będą na wystawie pokonkursowej.

7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie: katecheza.archidiecezja.pl

8. Osoby zainteresowane zostaną powiadomione e-mailem. Nagrody zostaną przekazane pocztą lub osobiście opiekunom (nauczycielom) uczestników konkursu.

9. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora.

10. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na:
– przetwarzanie danych osobowych przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie /formularz zgody rodziców poniżej/
– prezentację wyników konkursu, prac wszystkich uczestników i wizerunków osób nagrodzonych oraz ich opiekunów na stronach internetowych: www.archidiecezja.pl i http://katecheza.archidiecezja.pl/ oraz w „Przewodniku Katolickim”.

Formularz zgody rodziców

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Archidiecezjalny Konkurs Plastyczny, Konkursy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.