Archidiecezjalny Konkurs Fotograficzno-Literacki

ARCHIDIECEZJALNY KONKURS
FOTOGRAFICZNO-LITERACKI
DLA MŁODZIEŻY KLAS VII i VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ
oraz MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ

W mocy Ducha Świętego

I. Organizator 
Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie

II. Patronat honorowy
Arcybiskup Wojciech Polak, Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski

III. Patronat naukowy
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

IV. Cele Konkursu 
1. Pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży o działaniu Ducha Świętego w życiu chrześcijanina
2. Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.
3. Prezentacja i popularyzacja fotograficzno-literackiej twórczości dzieci i młodzieży.

V. Kategorie i prace konkursowe
1. Konkurs polega na wykonaniu i przesłaniu dotychczas niepublikowanego:
AUTORSKIEGO jednego zdjęcia wraz z autorskim opisem w formie poetyckiej lub prozatorskiej. Zarówno zdjęcie jak i tekst powinny opowiadać o Duchu Świętym, o jego działaniu w świecie lub o Jego symbolice lub darach czy też owocach. Językowy opis musi korelować ze zdjęciem i być tylko i wyłącznie autorstwa uczennicy lub ucznia danej szkoły. Maksymalna objętość tekstu zgłaszanego do konkursu to jedna strona formatu A4, zadrukowanego czcionką Times New Roman, rozmiar 12, odstęp 1,5 wiersza. Fotografie mogą być wykonane w technice: kolorowa, czarno-biała, sepia, format dowolny. Zmiany polegające na fotomontażu oraz manipulacji cyfrowej są niedopuszczalne. Dopuszcza się jedynie fotografie i teksty niezgłaszane do innych konkursów.
• Prace na konkurs zapisane na płycie CD należy przesłać na adres: Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, ul. Łaskiego 7, 62-200 Gniezno.
• Fotografia w formacie JPG o minimalnej wielkości obrazu 1920
x 2460 pikseli.
• Tekst literacki w pliku WORD w formacie doc.
• Płytę należy opisać na kopercie, podając następujące dane: imię i nazwisko autora zdjęć i tekstu, klasa, szkoła oraz imię i nazwisko opiekuna/katechety/nauczyciela, jego adres mailowy i tel. komórkowy.
2. Adresatami konkursu są; uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz oddziałów gimnazjalnych, uczęszczający na lekcje religii.
3. Dana szkoła może nadesłać maksymalnie 1 pracę konkursową. Prace wykonane zbiorowo nie zostaną zakwalifikowane do konkursu. Podpisane prace należy przekazać do 15 marca 2019 roku osobiście w siedzibie Wydziału Katechetycznego lub listownie (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Wydział Katechetyczny, ul. Łaskiego 7, 62-200 Gniezno. Prace dostarczone po wyżej wymienionym terminie, nie będą zakwalifikowane do konkursu.
4. Prace oceni komisja powołana przez organizatora, biorąc pod uwagę: umiejętność doboru tematu pracy, poprawność merytoryczną, jakość i estetykę wykonania, oryginalność, stopień zaangażowania uczniów. Ocenie podlegać również będzie: zgodność prac z tematyką konkursu, korelacja tekstu z fotografią, poprawność stylistyczna i językowa pracy literackiej.
5. Zostaną przyznane 3 główne nagrody oraz wyróżnienia. Nagrody: sprzęt elektroniczny i sportowy.
6. Prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej.
7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie: katecheza.archidiecezja.pl
8. Na galę konkursową, która odbędzie się w kwietniu 2019 roku w Gnieźnie zostaną zaproszeni nagrodzeni uczniowie wraz z opiekunami. O dokładnym terminie i miejscu tej uroczystości osoby zainteresowane zostaną powiadomione e-mailem.
9. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora.
10. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na:
– przetwarzanie danych osobowych przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie /formularz zgody zamieszczony poniżej/
– prezentację wyników konkursu, prac wszystkich uczestników i wizerunków osób nagrodzonych oraz ich opiekunów na stronach internetowych: www.archidiecezja.pl i http://katecheza.archidiecezja.pl/ oraz w „Przewodniku
Katolickim”.

Formularz zgody rodziców

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Konkurs fotograficzno-literacki, Konkursy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.