Zasady wizytacji katechetycznej

Pro memoria

Zasady przeprowadzania wizytacji katechetycznej
w Archidiecezji Gnieźnieńskiej:

 

1. Do przeprowadzenia wizytacji katechetycznej upoważniony jest mianowany przez Księdza Arcybiskupa Metropolity Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski, wizytator katechetyczny.

2. Wizytator katechetyczny kierowany jest imiennie przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie do przeprowadzenia obserwacji lekcji konkretnego katechety.

3. Wizytacja katechetyczna przeprowadzana jest według formularza przygotowanego przez Wydział Katechetyczny i obejmuje:
• rozmowę wizytatora z dyrekcją szkoły, dotyczącą katechezy i pracy danego katechety;
• rozmowę wizytatora z katechetą na temat jego pracy katechetycznej w szkole i w parafii;
• obserwację lekcji prowadzonej przez danego katechetę (m.in. pod kątem metodycznym i merytorycznym).

4. Ksiądz proboszcz parafii, w której odbywa się w danym roku wizytacja kanoniczna, otrzymuje z Wydziału Katechetycznego informację o tym, jaki wizytator przybędzie na obserwacje lekcji do poszczególnych katechetów, i zobowiązany jest do:
• podania wizytatorowi katechetycznemu terminu wizytacji kanonicznej parafii;
• udzielenia wszelkich informacji związanych z przeprowadzeniem obserwacji lekcji katechetów pracujących w parafii (o jakichkolwiek zmianach personalnych katechetów, czy też ich miejsc pracy, należy poinformować wyznaczonego przez Wydział wizytatora);
• osobistego, telefonicznego, czy też pisemnego poinformowania dyrekcji szkoły znajdującej się na terenie parafii, że w ramach wizytacji kanonicznej lekcje prowadzone przez nauczycieli religii (katechetów) będą obserwowane przez konkretnych wizytatorów (należy podać imię i nazwisko wizytatora);
• ustalenia najbardziej dogodnego terminu obserwacji lekcji dla wizytatora, katechety oraz dyrekcji szkoły (najlepiej, jak ksiądz proboszcz jest w posiadaniu planów nauczania wszystkich katechetów pracujących na terenie jego parafii).

5. Katecheta duchowny, zakonny i świecki zobowiązany jest do:
• dostarczenia księdzu proboszczowi parafii, na terenie której podejmuje pracę katechetyczną, bądź wizytatorowi swojego aktualnego planu nauczania;
• przygotowania konspektu lekcji i oddania go przed lekcją wizytatorowi;
• przeprowadzenia lekcji w obecności wizytatora katechetycznego;
• okazania pisemnej zgody Wydziału Katechetycznego na realizowanie tzw. programu autorskiego, czy też programu innego Wydawnictwa (w diecezji obowiązują Wydawnictwo Św. Wojciecha oraz WAM);
• udzielenia szczerej odpowiedzi na zadane pytania przez wizytatora;
• bezzwłocznego poinformowania wizytatora (bądź Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie) np. o niemożliwości przeprowadzenia wizytacji katechetycznej w ustalonym już terminie.

6. Dyrekcja szkoły i katecheta winni zostać poinformowani o terminie wizytacji katechetycznej co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem.

7. W obserwacji lekcji może uczestniczyć proboszcz oraz przedstawiciel szkoły (dyrektor, wicedyrektor, opiekun stażu).

8. Wizytator przeprowadzając wizytację katechetyczną powinien zwrócić uwagę na:
• pracę poszczególnych katechetów (zdolności dydaktyczne i kompetencje teologiczne, aktualność misji kanonicznej, uczestnictwo w radach pedagogicznych);
• stosowany program oraz podręczniki (w diecezji obowiązują dwa Wyd.: Św. Wojciecha oraz WAM; jeżeli katecheta realizuje inny program oraz używa innych podręczników, winien okazać pisemną zgodę Wydziału Katechetycznego);
• poprawność oceniania (przedmiotowy system oceniania, ilość ocen itd.);
• udział katechety w obowiązkowych spotkaniach formacyjno-metodycznych;
• współpracę katechety z dyrekcją szkoły i z proboszczem parafii.

9. Kopia protokołu obserwacji lekcji winna być pozostawiona w szkole i dołączona do dokumentacji danego katechety.

10. Jeśli wizytator uzna to za właściwe, wnioski powizytacyjne może przedstawić także dyrektorowi szkoły i proboszczowi parafii.

11. Dokumentacja z przeprowadzonej wizytacji winna być dostarczona do Wydziału Katechetycznego Kurii najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem wizytacji kanonicznej w parafii. O terminie wizytacji kanonicznej parafii należy dowiedzieć się od proboszcza.

12. O niemożliwości przeprowadzenia zleconej wizytacji należy poinformować Wydział Katechetyczny co najmniej na miesiąc przed planowaną wizytacją kanoniczną parafii.

13. W przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego poziomu katechizującego lub innych okoliczności, które wymagałyby podjęcia działań ze strony Kurii, wizytator jak najszybciej powiadamia o tym Wydział Katechetyczny.

 

L.dz. 35/2013/IV

Gniezno, 9 stycznia 2013 roku

Ten wpis został opublikowany w kategorii Formacja katechetów, Zasady ogólne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.