kate@gniezno.opoka.org.pl
katechizacja@archidiecezja.pl

Olimpiada Teologii Katolickiej 2022/2023

XXXIII Olimpiada Teologii Katolickiej

Diecezja Pelplińska wraz z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest organizatorem XXXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej w roku szkolnym 2022/2023. Hasło tegorocznej Olimpiady brzmi: Bóg jest Miłością objawioną w Słowie. Jej adresatami są uczniowie wszystkich typów szkół ponadpodstawowych.

Katecheci zgłaszają udział szkoły w olimpiadzie do 15 października 2022 r. pocztą elektroniczną na adres: katechizacja@gmail.com

Formularze zgłoszenia szkoły i uczniów zamieszczamy pod poniższymi linkami:

02_uczen_formularz_zgloszeniowy_2023

03_szkola_formularz_zgloszeniowy_2023

Do zgłoszonych szkół zostaną przesłane pytania na etap szkolny. Po zakończeniu etapu szkolnego należy przesłać do Wydziału Katechetycznego w Gnieźnie protokół z wynikami na adres (można też zeskanować) do 10 grudnia 2022 roku :

Wydział Katechetyczny
Kuria Metropolitalna w Gnieźnie
ul. J. Łaskiego 7
62-200 Gniezno

Zgodnie z § 7 pkt 2 Regulaminu Olimpiady Teologii Katolickiej przekazujemy pierwsze informacje dotyczące organizacji Olimpiady.

I. CELE OLIMPIADY

Celami ogólnymi olimpiady jest zapoznanie z tekstami biblijnymi mówiącymi o Bożej miłości; z kluczowymi wypowiedziami Magisterium Kościoła związanymi z teologią prawdy o Bożej miłości objawionej w Piśmie Świętym i w Jezusie Chrystusie oraz z pelplińskim egzemplarzem Biblii Gutenberga.

1. W zakresie przekazywania wiedzy: rozumienie pojęć: miłość Bożaobjawienie, wcielenie, Słowo Boże, sakramentalność słowa Bożego; poznanie komplementarnej wiedzy z zakresu nauczania Kościoła o Bożej miłości, poznanie historii pelplińskiego egzemplarza Biblii Gutenberga.

2. W zakresie rozwijania umiejętności: wyjaśnianie istoty miłości Bożej przedstawionej w Starym i Nowym Testamencie; wyjaśnianie istoty Pisma Świętego jako słowa Boga; wyjaśnianie w czym przejawia się miłość Boga do człowieka.

3. W zakresie formacji osobowej: uświadomienie wagi regularnego czytania i słuchania słowa Bożego; rozwijanie doświadczenia Bożej miłości we wspólnocie Kościoła; odkrywanie Bożej miłości objawionej w Jezusie Chrystusie; pielęgnowanie i rozwijanie postawy miłości względem Boga i drugiego człowieka.

4. W zakresie praktyki: wskazanie podstawowych dokumentów Magisterium Kościoła traktujących o Bożej miłości; wskazanie wyjątkowości pelplińskiego egzemplarza Biblii Gutenberga; wskazanie dlaczego chrześcijanin powinien poznawać Objawienie Boże, zaangażowanie na rzecz wspólnoty ludzkiej; włączenie się w promocję wartości służących dobru człowieka.

 

II. HARMONOGRAM OLIMPIADY

1. Terminarz tegorocznej edycji Olimpiady:

– zawody I stopnia (etap szkolny) – 17 listopada 2022 roku

– zawody II stopnia (etap diecezjalny) – 12 stycznia 2023 roku, Centrum Edukacyjno-Formacyjne, ul. Seminaryjna 2 Gniezno, rejestracja uczestników o godz. 10.45.

– zawody III stopnia (etap ogólnopolski) – 13-15 kwietnia 2023 roku

 

III. LITERATURA

1. Etap szkolny – 17 listopada 2022 roku

1) Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, Poznań 2002. Wybrane numery: KKK 214-221, KKK 456-463.

2) J 1,1-18 – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2009. Wskazany fragment wraz z komentarzem i marginaliami.

3) Bartnik Cz., Chrystologia świata w Prologu Ewangelii według św. Jana, „Teologia w Polsce” t. 4, nr 2 (2010), s. 189-195.

4) Liedtke A., Saga pelplińskiej Biblii GutenbergaWojenne losy biskupa chełmińskiego Stanisława W. Okoniewskiego, Pelplin-Włocławek 2018, s. 15-86.

5) Wyszyński S., Jesteśmy z miłości i dla miłości, w: Miłość na co dzień. Rozważania, Poznań 1980, s. 8-15.

 

2. Etap diecezjalny – 12 stycznia 2023 roku

Obowiązuje literatura z etapu szkolnego oraz:

6) Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, Poznań 2002. Wybrane numery: KKK 51-53, KKK 65-79, KKK 101-104.

7) J 3,1-21 – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2009. Wskazany fragment wraz z komentarzem i marginaliami.

8) Kubiś A., Uniwersalny wymiar miłości Boga według J 3,16, „Verbum Vitae”, 23(2013), s. 127-160.

9) Benedykt XVI, Encyklika „Deus caritas est” o miłości chrześcijańskiej (25 grudnia 2005).

10) Benedykt XVI, Posynodalna Adhortacja Apostolska „Verbum Domini” o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła (30 września 2010).

 

3. Etap ogólnopolski – 13-15 kwietnia 2023 roku

Obowiązuje literatura z etapu szkolnego i diecezjalnego oraz

11) Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, Poznań 2002. Wybrane numery: KKK 1701-1072, KKK 2083-2094.

12) 1J 4,7-21 – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2009. Wskazany fragment wraz z komentarzem i marginaliami.

13) Benedykt XVI, Orędzie na Wielki Post 2013 r., Wiara w miłość pobudza do miłości „Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam” (1 J 4, 16).

14) Sawicki F., Bóg jest miłością, Pelplin 2002.

15) Mróz M., Tajemnica miłości Bożej w myśli Franciszka Sawickiego, „Verbum Vitae”, 23(2013), s. 197-223.

 

Teksty obowiązującej literatury oraz wszystkie bieżące informacje dostępne są na stronie internetowej OTK: www.otk.pl.