kate@gniezno.opoka.org.pl
katechizacja@archidiecezja.pl

Pro memoria

       

Zasady przeprowadzania wizytacji katechetycznej

w Archidiecezji Gnieźnieńskiej

 1. Do przeprowadzenia wizytacji katechetycznej upoważniony jest mianowany przez Księdza Arcybiskupa Metropolity Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski, wizytator katechetyczny.
 2. Wizytator katechetyczny kierowany jest imiennie przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie do przeprowadzenia obserwacji lekcji konkretnego katechety.
 3. Wizytacja katechetyczna przeprowadzana jest według formularza przygotowanego przez Wydział Katechetyczny i obejmuje:
 • rozmowę wizytatora z dyrekcją szkoły, dotyczącą katechezy i pracy danego katechety;
 • rozmowę wizytatora z katechetą na temat jego pracy katechetycznej w szkole i w parafii;
 • obserwację lekcji prowadzonej przez danego katechetę (m.in. pod kątem metodycznym
  i merytorycznym).
 1. Ksiądz proboszcz parafii, w której odbywa się w danym roku wizytacja kanoniczna, otrzymuje z Wydziału Katechetycznego informację o tym, jaki wizytator przybędzie na obserwacje lekcji do poszczególnych katechetów, i zobowiązany jest do:
 • podania wizytatorowi katechetycznemu terminu wizytacji kanonicznej parafii;
 • udzielenia wszelkich informacji związanych z przeprowadzeniem obserwacji lekcji katechetów pracujących w parafii (o jakichkolwiek zmianach personalnych katechetów,
  czy też ich miejsc pracy, należy poinformować wyznaczonego przez Wydział wizytatora);
 • osobistego, telefonicznego, czy też pisemnego poinformowania dyrekcji szkoły znajdującej się na terenie parafii, że w ramach wizytacji kanonicznej lekcje prowadzone przez nauczycieli religii (katechetów) będą obserwowane przez konkretnych wizytatorów (należy podać imię i nazwisko wizytatora);
 • ustalenia najbardziej dogodnego terminu obserwacji lekcji dla wizytatora, katechety oraz dyrekcji szkoły (najlepiej, jak ksiądz proboszcz jest w posiadaniu planów nauczania wszystkich katechetów pracujących na terenie jego parafii).
 1. Katecheta duchowny, zakonny i świecki zobowiązany jest do:
 • dostarczenia księdzu proboszczowi parafii, na terenie której podejmuje pracę katechetyczną, bądź wizytatorowi swojego aktualnego planu nauczania;
 • przygotowania konspektu lekcji i oddania go przed lekcją wizytatorowi;
 • przeprowadzenia lekcji w obecności wizytatora katechetycznego;
 • okazania pisemnej zgody Wydziału Katechetycznego na realizowanie tzw. programu autorskiego, czy też programu innego Wydawnictwa (w diecezji obowiązują Wydawnictwo Św. Wojciecha oraz WAM);
 • udzielenia szczerej odpowiedzi na zadane pytania przez wizytatora;
 • bezzwłocznego poinformowania wizytatora (bądź Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie) np. o niemożliwości przeprowadzenia wizytacji katechetycznej w ustalonym już terminie.
 1. Dyrekcja szkoły i katecheta winni zostać poinformowani o terminie wizytacji katechetycznej co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem.
 1. W obserwacji lekcji może uczestniczyć proboszcz oraz przedstawiciel szkoły (dyrektor, wicedyrektor, opiekun stażu).
 1. Wizytator przeprowadzając wizytację katechetyczną powinien zwrócić uwagę na:
 • pracę poszczególnych katechetów (zdolności dydaktyczne i kompetencje teologiczne, aktualność misji kanonicznej, uczestnictwo w radach pedagogicznych);
 • stosowany program oraz podręczniki (w diecezji obowiązują dwa Wyd.: Św. Wojciecha oraz WAM; jeżeli katecheta realizuje inny program oraz używa innych podręczników, winien okazać pisemną zgodę Wydziału Katechetycznego);
 • poprawność oceniania (przedmiotowy system oceniania, ilość ocen itd.);
 • udział katechety w obowiązkowych spotkaniach formacyjno-metodycznych;
 • współpracę katechety z dyrekcją szkoły i z proboszczem parafii.
 1. Kopia protokołu obserwacji lekcji winna być pozostawiona w szkole i dołączona do dokumentacji danego katechety.
 1. Jeśli wizytator uzna to za właściwe, wnioski powizytacyjne może przedstawić także dyrektorowi szkoły i proboszczowi parafii.
 1. Dokumentacja z przeprowadzonej wizytacji winna być dostarczona do Wydziału Katechetycznego Kurii najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem wizytacji kanonicznej w parafii. O terminie wizytacji kanonicznej parafii należy dowiedzieć się od proboszcza.
 1. O niemożliwości przeprowadzenia zleconej wizytacji należy poinformować Wydział Katechetyczny co najmniej na miesiąc przed planowaną wizytacją kanoniczną parafii.
 1. W przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego poziomu katechizującego lub innych okoliczności, które wymagałyby podjęcia działań ze strony Kurii, wizytator jak najszybciej powiadamia o tym Wydział Katechetyczny.