kate@gniezno.opoka.org.pl
katechizacja@archidiecezja.pl

Archidiecezjalny Konkurs Biblijny dla szkół podstawowych 2023

XVI ARCHIDIECEZJALNY KONKURS BIBLIJNY DLA MŁODZIEŻYKLAS VII i VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

                                                   Wierzę w Kościół Chrystusowy    

Regulamin, rok szkolny 2022/2023

 1. Organizatorzy Konkursu i dane teleadresowe:

Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II w Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Kuria Metropolitalna Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Wydział Katechetyczny

Patronat: Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Konkurs Biblijny

 1. Kancl. Jana Łaskiego 7

62-200 Gniezno

Tel. 61 426 21 02, wew. 302; 304, Fax. 61 426 21 05

E-mail: kate@gniezno.opoka.org.pl I

Cele konkursu:

 1. Poszerzenie i pogłębienie biblijnych treści nauczania zawartych w Podstawie Programowej nauczania religii.
 2. Rozwijanie umiejętności analityczno-interpretacyjnych tekstów źródłowych – Biblii, jako źródła wiary chrześcijańskiej.
 3. Kształtowanie umiejętności interpretacji problemów moralnych i sytuacji egzystencjalnych w odniesieniu do tekstów Pisma Świętego.
 4. Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności, pomagających im w integralnym kształtowaniu ich osobowości oraz głębszym rozumieniu siebie i odnajdywaniu harmonii i równowagi wewnętrznej.
 5. Motywowanie nauczycieli religii do rozpoznawania i rozwijania kompetencji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym.
 6. Promowanie osiągnięć uczniów i katechetów.
  Zasady ogólne
 1. W konkursie mogą wziąć udział uczennice i uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu Archidiecezji Gnieźnieńskiej, uczestniczący w lekcjach religii.
 2. Szkoła zgłasza swój udział poprzez przesłanie karty zgłoszenia (Załącznik 1) na adres organizatora konkursu do  3 lutego 2023 (e-mail: kate@gniezno.opoka.org.pl, fax, list).
 3. Za organizację i przebieg etapu szkolnego konkursu odpowiedzialny jest nauczyciel religii lub osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły.
 4. Etap diecezjalny organizowany i przeprowadzany jest przez komitet organizacyjny konkursu.
 5. Zadania na wszystkie etapy opracowywane są przez organizatorów konkursu i przekazywane osobom odpowiedzialnym za poszczególne etapy.
  Organizacja i przebieg konkursu
 6. Konkurs obejmuje: etap szkolny i etap diecezjalny oraz galę konkursową z wręczeniem nagród laureatom i osobom wyróżnionym.
 7. Terminy poszczególnych etapów:

szkolny, miejsce: zgłoszone do udziału w konkursie szkoły, 7 marca 2023 roku, godz. 10.00.

diecezjalny, miejsce: Gniezno, Centrum Edukacyjno-Formacyjne, ul. Seminaryjna 2, termin: 19 kwietnia 2023 roku, godz. 10.00

Nie przewiduje się dodatkowego postępowania konkursowego dla uczestników, którzy w wyznaczonym dniu i ustalonej godzinie nie przystąpią do konkursu.

 1. Etap szkolny i diecezjalny są przeprowadzane w formie pisemnego testu, obejmującego podany zakres materiału – znajomość treści i jej zrozumienie.
 2. Testy na etap szkolny zostaną przekazane osobom odpowiedzialnym po zgłoszeniu szkoły do udziału w konkursie.
 3. Do finału – etapu diecezjalnego przechodzą dwie osoby, która na etapie szkolnym uzyskały największą ilość punktów, jednak nie mniej niż 50% punktów możliwych do zdobycia na tym etapie. W wypadku równej ilości punktów uczestników etapu szkolnego wyłania się poprzez dodatkowe pytania w formie ustnej.
 4. Zwycięzców etapu szkolnego należy zgłosić do 20 marca 2023 roku na odpowiednim formularzu (Załącznik 2)
 5. Finał – etap diecezjalny odbędzie się 19 kwietnia 2023 roku o godz. 10.00
  w Gnieźnie, Centrum Edukacyjno-Formacyjnym, ul. Seminaryjna 2.
 6. Testy z finału – etapu diecezjalnego sprawdzane są centralnie przez komisję, powołaną przez organizatorów. Informacje o wynikach tego etapu zostaną umieszczone na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego w terminie nieprzekraczającym tygodnia od dnia przeprowadzenia konkursu finałowego. Szkoły oraz nauczyciele religii, których uczennice lub uczniowie zostaną nagrodzenie lub wyróżnieni oprócz tego poinformowane e-mailowo.
 7. Na podstawie uzyskanego wyniku z testu etapu diecezjalnego wyłonionych zostanie 5 osób, które uzyskały największą ilość punktów z testu, nie mniejszą jednak niż 50% punktów możliwych do uzyskania na tym etapie.
 8.  Zasady i procedury sprawdzania i oceniania prac:

–  na etapie szkolnym prace uczniów są oceniane przez nauczyciela religii lub inną osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie etapu szkolnego,

– na etapie diecezjalnym prace są oceniane przez komisję, powołaną przez organizatorów, której przewodniczącym jest moderator Dzieła Biblijnego w Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Decyzja przewodniczącego jest decyzją ostateczną.

Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności uczestników

 W zakresie treści określonych dla danego etapu uczestnicy powinni wykazać się:

– znajomością treści podanych ksiąg Pisma Świętego;

– umiejętnością analizy i interpretacji tekstów źródłowych;

– umiejętnością odniesienia przesłania tekstów biblijnych do problemów moralnych i sytuacji egzystencjalnych

 1. Zakres materiału dla poszczególnych etapów:
 • Etap szkolny (7 marca 2023 roku):

Ewangelia według św. Marka (rozdziały: 1-8).

Tekst biblijny wraz z przypisami „Biblia Tysiąclecia”, wyd. V, Poznań 2000.

 •   Etap diecezjalny (19 kwietnia 2023 roku):

Ewangelia według św. Marka (rozdziały: 1-16 [całość])

Tekst biblijny wraz z przypisami „Biblia Tysiąclecia”, wyd. V, Poznań 2000.

Nagrody

 1. Etap diecezjalny: Każda uczestniczka i każdy uczestnik etapu diecezjalnego otrzymają pamiątkę udziału
 2. Laureaci etapu diecezjalnego otrzymują karty podarunkowe do sklepu ze sprzętem elektronicznym:

I miejsce – karta podarunkowa 600zł, książki, dyplom

II miejsce – karta podarunkowa 500zł, książki, dyplom

III miejsce – karta podarunkowa 400zł, książki, dyplom

Przewiduje się dodatkowo dwa wyróżnienia.
Wręczenie nagród i wyróżnień jest zaplanowane na maj 2023 roku. O terminie i miejscu zostaną powiadomieni drogą mailową opiekunowie laureatów.

Zgody

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na:

– przetwarzanie danych osobowych przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie,

– prezentację wyników konkursu, prac wszystkich uczestników i wizerunków osób nagodzonych oraz ich opiekunów na stronach internetowych: www.archidiecezja.pl
i http://katecheza.archidiecezja.pl/ oraz w „Przewodniku Katolickim,

– ponadto warunkiem uczestnictwa w finale – etapie diecezjalnym Konkursu jest pisemna zgoda rodziców uczniów na przetwarzanie danych osobowych oraz prezentację wizerunku na w/w stronach internetowych.

 

FORMULARZ ZGODY RODZICÓW – KONKURS BIBLIJNY
(należy zabrać na etap diecezjalny 19 kwietnia 2023 roku)

Niniejszym wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie mojego/naszego dziecka………………………..……………………………………………… oraz prezentację jego wizerunku, wyników z testów Archidiecezjalnego Konkursu Biblijnego dla Młodzieży klas VII i VIII Szkół Podstawowych na stronach internetowych: www.archidiecezja.pl, katecheza.archidiecezja.pl oraz w czasopiśmie „Przewodnik Katolicki”.

 

……………………………………..

podpis rodziców

Załącznik 1 (należy przesłać /skan e-mailem, faxem lub listem/do 3 lutego 2023 roku)

 

 

……………………………..

pieczęć szkoły

Zgłoszenie szkoły do udziału w XVI Archidiecezjalnym

Konkursie Biblijnym dla Młodzieży klas VII-VIII SP

 

Nazwa szkoły
Adres szkoły

Imię i nazwisko katechety

zgłaszającego szkołę

Nr tel. komórkowego
i e-mail
katechety

 

……………………………………………                                           ……………………………………………..

podpis dyrektora szkoły                                                                                       podpis nauczyciel religii

 

 

Załącznik 2 (należy przesłać /skan e-mailem, faxem lub listem/ 20 marca 2023 roku)

 

 

………………………..

pieczęć szkoły

 

XVI Archidiecezjalny Konkurs Biblijny dla Młodzieży klas VII –VIII SP

Protokół wyników etapu szkolnego            

Dnia 7 marca 2023 roku w ………………..……………………………………… został przeprowadzony szkolny etap Archidiecezjalnego Konkursu Biblijnego, w którym uczestniczyło ………………. osób. Po sprawdzeniu prac i podliczeniu punktów do etapu rejonowego zakwalifikowała się następująca osoba:

L.p. Imię i nazwisko ucznia
(drukowanymi literami)
Nauczyciel przygotowujący
do konkursu
Ilość punktów
1.  

 

 

 

2.  

 

 

……………………………………

Podpis nauczyciela religii

 

 

FORMULARZ ZGODY RODZICÓW – KONKURS BIBLIJNY 2023

Niniejszym wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie mojego/naszego dziecka………………………..……………………………………………… oraz prezentację jego wizerunku   na stronach internetowych  www.archidiecezja.pl, katecheza.archidiecezja.pl oraz w czasopiśmie „Przewodnik Katolicki”. (Zgodnie
z przepisami Ustawy z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

……………………………………..

podpis rodziców