kate@gniezno.opoka.org.pl
katechizacja@archidiecezja.pl

Ogólnopolski konkurs plastyczny: Święty Wojciech i błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko – męczennicy końca tysiącleci

Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego: Święty Wojciech i błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko – męczennicy końca tysiącleci

Dzieli ich prawie tysiąc lat, a jednak łączy tak wiele. Obaj służyli Chrystusowi i gorliwie głosili Jego naukę. Z odwagą dawali świadectwo prawdzie. Nie lękali się upominać rządzących, głosząc prawdę o godności człowieka. Wspomagali cierpiących i więzionych. Mężowie Boży. Nieustraszeni głosiciele Prawdy, za którą oddali życie. W dniu, w którym
wspominamy śmierć św. Wojciecha (23 kwietnia) swoje imieniny obchodził bł. ks. Jerzy Popiełuszko.

Organizator:
Organizatorami konkursu jest Szkoła Podstawowa w Goślinowie im. Obrońców Gniezna
i Ziemi Gnieźnieńskiej oraz Szkolne Ognisko Misyjne im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki przy
Szkole Podstawowej w Goślinowie im. Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej.

Patronat Honorowy:
Arcybiskup Wojciech Polak
Metropolita Gnieźnieński
Prymas Polski

Maria Anna Suplicka
Wójt Gminy Gniezno

Cele konkursu:
Celem konkursu jest upamiętnienie postaci św. Wojciecha i bł. ks. Jerzego Popiełuszki, którzy stali się symbolami walki o Prawdę oraz wolność i godność człowieka. Konkurs ma
również na celu rozwijanie zainteresowań artystycznych wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie postaw patriotycznych.

Adresaci:
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów od 1 do 8 klasy szkoły podstawowej.

Liczba prac:
Z jednej placówki należy dokonać wyboru maksimum 10 prac.

Termin i miejsce składania prac:
Prace należy dostarczyć do 15 maja 2023 r. na adres: Szkoła Podstawowa w Goślinowie im. Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej, Goślinowo 14, 62-200 Gniezno

Z tyłu pracy naklejamy kartę zgłoszenia z załącznika nr 1. Pozostałe załączniki wkładamy do koperty luzem.

Temat pracy:
Temat prac konkursowych powinien dotyczyć życia i działalności św. Wojciecha
i bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Forma pracy:
Praca może być wykonana w dowolnej technice plastycznej (np. rysunek, malarstwo, grafika,
collage, itp.).

Wymiary pracy:
Maksymalny wymiar prac to format A4.

Ocena pracy:
Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez dyrektora szkoły. Członkowie jury
będą oceniać prace w oparciu o: zgodność z tematem, samodzielność wykonania,
pomysłowość, oryginalność, estetykę i technikę wykonania.
Oceny dokona się w trzech grupach wiekowych:
1) klasy 1-3;
2) klasy 4-6;
3) klasy 7-8.

Nagrody:
Organizator przewiduje nagrody dla zwycięzców w formie medali okolicznościowych.

Nadesłane prace zostaną zaprezentowane na wystawie, która odbędzie się w Katedrze Gnieźnieńskiej.

Załącznik nr 1:

(pieczęć lub adres szkoły/parafii)

KARTA ZGŁOSZENIA
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

Św. Wojciech i bł. ks. Jerzy Popiełuszko – męczennicy końca tysiącleci

Prosimy wypełnić pismem drukowanym

Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………… kl. …… wiek: ……
Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna:
……………………………………………………..
telefon/e-mail: ……………………………………………………………………………………………..
Nazwa i adres szkoły/parafii:
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
e-mail: ……………………………………. telefon …………………………………..
Województwo: …………………………………………

Załącznik nr 2:
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka:
………………………………………………………………………………………… * w związku
z jego udziałem w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt.: Św. Wojciech i bł. ks. Jerzy
Popiełuszko – Męczennicy końca tysiącleci organizowanym przez Szkołę Podstawową w Goślinowie
im. Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej oraz Szkolne Ognisko Misyjne im. bł. ks. Jerzego
Popiełuszki przy Szkole Podstawowej w Goślinowie im. Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej –
umieszczonych w zgłoszeniu, związanych z organizacją, przeprowadzeniem konkursu i doręczeniem
nagrody, w celu zamieszczenia listy laureatów na stronach organizatorów oraz w celu
sprawozdawczości. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/my dobrowolności podania
danych oraz, że zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do danych i ich poprawiania oraz
żądania usunięcia. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.
U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
W przypadku ucznia pełnoletniego wpisać: Zgoda osoby pełnoletniej.

Załącznik nr 3:
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na udział w Konkursie i rozpowszechnianie
nadesłanej pracy
Wyrażam zgodę na udział:
…………………………………………………………………………………………………………* w Ogólnopolskim
Konkursie Plastycznym pt.: Św. Wojciech i bł. ks. Jerzy Popiełuszko – Męczennicy końca tysiącleci
organizowanym przez Szkołę Podstawową w Goślinowie im. Obrońców Gniezna i Ziemi
Gnieźnieńskiej oraz Szkolne Ognisko Misyjne im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki przy Szkole
Podstawowej w Goślinowie im. Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej. Oświadczam, że
nadesłana praca została przygotowana przez ucznia wymienionego w karcie zgłoszenia, w żadnej
części nie narusza praw autorskich osób trzecich i była nienagradzana niepublikowana wcześniej
w innych konkursach. Przekazuję nieodpłatnie organizatorom Konkursu prawa autorskie i majątkowe
do nadesłanej pracy oraz wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przesłanej pracy.
W przypadku ucznia pełnoletniego wpisać: Zgoda osoby pełnoletniej.

Załącznik nr 4:
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego autora pracy o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt.: Św.
Wojciech i bł. ks. Jerzy Popiełuszko – Męczennicy końca tysiącleci organizowanego przez Szkołę
Podstawową w Goślinowie im. Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej oraz Szkolne Ognisko
Misyjne im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki przy Szkole Podstawowej w Goślinowie im. Obrońców
Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej oraz akceptuję jego warunki.
W przypadku ucznia pełnoletniego wpisać: Oświadczenie osoby pełnoletniej.
……………………………………………..
* imię i nazwisko autora pracy (podpis rodzica/opiekuna dziecka/ucznia pełnoletniego)