kate@gniezno.opoka.org.pl
katechizacja@archidiecezja.pl

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE DLA DZIECI MŁODZIEŻY – KWESTIE PRAWNE

Publikujemy tekst znowelizowanego Rozporządzenia MEN z dnia 7 czerwca 2017,  roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60 i 949):

Tekst nowelizacji od poniższym linkiem:
Rozporzązdzenie 2017

Komentarz do w/w Rozporządzenia: 
W paragrafie 10 w/w Rozporządzenia jest mowa o organizacji rekolekcji dla uczniów wszystkich typów szkół.
Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi rozwiązaniami prawnymi, dotyczącymi organizacji rekolekcji dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Poniżej kilka słów komentarza do załączonego Rozporządzenia:

– „uczniowie mają prawo do zwolnienia z zajęć…” nie oznacza to zwolnienia z trzech dni szkolnej nauki, choć jest to też możliwe. Dopuszczalny jest model: rekolekcje i lekcje, jak również model: trzy dni wolne. Należy uwzględnić specyfikę danego środowiska parafialnego i szkolnego, jak również ile czasu trwają rekolekcje w danym dniu: kilka godzin czy jedną godzinę zegarową oraz frekwencję uczniów na lekcji religii;

– „szkoła nie jest zwolniona z realizowania funkcji opiekuńczej i wychowawczej”, w tej kwestii decydujący głos ma dyrekcja danej szkoły;

Rozporządzenie dopuszcza inny termin rekolekcji, czyli poza Wielkim Postem, np.: w pojedynczych dniach w ciągu roku szkolnego, jednak należy o planowanych terminach powiadomić odpowiednio wcześnie dyrekcje szkół, (por. &10, pkt 2, &10 pkt 5);

– powiadomienie „co najmniej miesiąc przed planowanym terminem rekolekcji” jest pewnym minimum. Dyrekcje mają obowiązek zaplanować we wrześniu, a nawet wcześniej nowy rok szkolny, uwzględniając wolne dni, tzw. dni dyrektorskie, wycieczki, itp., dlatego warto sprawę rekolekcji omówić z dyrekcją już na początku danego roku szkolnego;

– niektórzy nauczyciele religii pracują w dwóch placówkach oświatowych, różnorodność terminów rekolekcji  w danym mieście, dekanacie, może sprawić, że nie będą oni w stanie być na rekolekcjach dla pewnej grupy uczniów, aby tego uniknąć, trzeba ustalać ten sam termin/terminy w danym mieście/dekanacie;

– rekolekcje dla dzieci i młodzieży można organizować w systemie szkolnym, jak i parafialnym,
w obecnej sytuacji oba modele są dopuszczalne. Księża proboszczowie  w danym mieście/dekanacie uzgadniają więc formę, terminy, jak i kwestie finansowania rekolekcjonistów/zespołów ewangelizacyjnych, itp., szczególnie, że niektóre parafie mają na swoim terenie kilka szkół, a inne mają jedną lub wcale;

– chociaż załączone Rozporządzenie nie wskazuje kto jest organizatorem rekolekcji, to jednak uznajemy, że odpowiedzialnym za zorganizowanie rekolekcji dla dzieci i młodzieży jest ksiądz proboszcz. Natomiast uczący religii mają służyć pomocą księżom proboszczom w ich przeprowadzaniu  poprzez m. in.: przekazanie swoim uczniom informacji o terminie/terminach rekolekcji, sprawowanie opieki w kościele nad uczniami , przygotowanie uczniów do czynnego udziału w liturgii sprawowanej podczas rekolekcji, jak również omówienie zakończonych rekolekcji
podczas lekcji religii w szkole, w której pracują;

Wskazania dotyczące rekolekcji szkolnych w Archidiecezji Gnieźnieńskiej są dostępne pod poniższym linkiem:

REKOLEKCJE SZKOLNE WSKAZANIA DOTYCZĄCE REKOLEKCJI SZKOLNYCH